最新资讯

Matthew Lloyd的伦敦哈克尼青年中央获批

Matthew Lloyd的伦敦哈克尼青年中央获批

位于伦敦东部的哈克尼(Hackney)青年中央耗资250万英镑 ,日前得到了计划核准。这座中央内设置了跳舞、体育 、IT、咨询以及休闲用的空间 。

设计者Matthew Lloyd事件所广泛与年青人接触、参议后在丛林路(Forest Road)设计了这座中央,盘踞的是原先的一个单层修建,并扩大了其功效性。底层安装了年夜幅的玻璃 ,组成街道与重要的大众空间之间的开放性。固然,年夜片木质百页窗也营建了私密的空间 。 双层高度的年夜厅用陶土包面,有着雕塑般的特质。包豪斯学派的设计者Annie Albers用四种色采在年夜厅里形成为了四种差别的图案。包面的角落设置了窗户 ,将光芒引入到事情间内 。 现有的修建向里缩,留出了更年夜的步行道空间,便于种树以及停放自行车 ,而且与阁下二级掩护名录上的维多利亚气势派头教堂并排站在了一路。此外 ,项目中还设计了一座新的中心天井以及一座私家花圃。

kok手机登录-kok网页版官网

【读音】:

wèi yú lún dūn dōng bù de hā kè ní (Hackney)qīng nián zhōng yāng hào zī 250wàn yīng bàng ,rì qián dé dào le jì huá hé zhǔn 。zhè zuò zhōng yāng nèi shè zhì le tiào wǔ 、tǐ yù 、IT、zī xún yǐ jí xiū xián yòng de kōng jiān 。

shè jì zhě Matthew Lloydshì jiàn suǒ guǎng fàn yǔ nián qīng rén jiē chù 、cān yì hòu zài cóng lín lù (Forest Road)shè jì le zhè zuò zhōng yāng ,pán jù de shì yuán xiān de yī gè dān céng xiū jiàn ,bìng kuò dà le qí gōng xiào xìng 。dǐ céng ān zhuāng le nián yè fú de bō lí ,zǔ chéng jiē dào yǔ zhòng yào de dà zhòng kōng jiān zhī jiān de kāi fàng xìng 。gù rán ,nián yè piàn mù zhì bǎi yè chuāng yě yíng jiàn le sī mì de kōng jiān 。 shuāng céng gāo dù de nián yè tīng yòng táo tǔ bāo miàn ,yǒu zhe diāo sù bān de tè zhì 。bāo háo sī xué pài de shè jì zhě Annie Albersyòng sì zhǒng sè cǎi zài nián yè tīng lǐ xíng chéng wéi le sì zhǒng chà bié de tú àn 。bāo miàn de jiǎo luò shè zhì le chuāng hù ,jiāng guāng máng yǐn rù dào shì qíng jiān nèi 。 xiàn yǒu de xiū jiàn xiàng lǐ suō ,liú chū le gèng nián yè de bù háng dào kōng jiān ,biàn yú zhǒng shù yǐ jí tíng fàng zì háng chē ,ér qiě yǔ gé xià èr jí yǎn hù míng lù shàng de wéi duō lì yà qì shì pài tóu jiāo táng bìng pái zhàn zài le yī lù 。cǐ wài ,xiàng mù zhōng hái shè jì le yī zuò xīn de zhōng xīn tiān jǐng yǐ jí yī zuò sī jiā huā pǔ 。

分享
发表评论